Resevillkor

De villkor som presenteras här är villkor som reglerar avtalet mellan resenären och Viking Line. I avtalet ingår också information om det aktuella researrangemanget som finns på vår webbsida vilken du ska ta del av.

Viking Line förbehåller sig rätten till ändringar av tidtabeller och priser inklusive rätten till indragning av turer.

Viking Line reserverar sig för förseningar orsakade av svåra väderleksförhållanden och andra omständigheter av force majeurekaraktär. I dessa fall är Viking Line inte ersättningsskyldig enligt allmänna paketresevillkor.

En resa som bokats som kryssning kan inte användas som ruttresa. Således är det inte möjligt att använda endast ut- eller returresan med en kryssningsbokning. Om kryssningspassageraren inte reser på utresan, avbokas returresan automatiskt.

Allmänna resevillkor för passagerare och resgods

Rederiet förbehåller sig rätten att vägra transportera passagerare som kan ådra rederiet utgifter eller vars tillstånd kan vara ägnat att skada annan persons hälsa eller på annat sätt inkräkta på annans rättighet. Personer som är berusade eller som stör ordningen, kan avvisas vid såväl utresa som hemresa. Passagerarna är skyldiga att följa Viking Lines ordningsregler samt de direktiv fartygets befälhavare ger för upprätthållande av säkerheten och ordningen ombord. Ordningsreglerna finns till påseende på VL:s kontor, terminaler och fartyg.

Resevillkoren äger, i förening med de av Resebyråbranschens förbund i Finland r.f. och konsumentombudsmannen framförhandlade paketresevillkoren, daterade 30.6.2009, tillämpning på avtal om paketresa för vilka Viking Line Abp är ansvarig researrangör, dock så att resevillkoren äger företräde framom paketresevillkoren.

För passagerarresor med fartyg i Viking Lines trafik gäller följande villkor:

1. Transportör är det transporterande fartygets rederi, Viking Line Abp. Reseavtalet gäller mellan rederiet och passageraren.

2. Passagerare får ej till annan överlåta sin rätt enligt biljett. Den som på annans vägnar anskaffat biljett, skall anses ha fullmakt därtill och att på dennes vägnar godkänna dessa resevillkor.

3. Med resgods avses varje föremål, inbegripet fordon, som transporteras för passagerarens räkning; dock ej när certeparti, fraktsedel eller konossement utfärdas. Handresegods är resgods, inklusive levande djur, som passagerare förvarar i sin hytt, bär med sig eller eljest har i sin vård. Däri inbegripes vad som medförs i eller på fordon.

4. Passagerare får föra med sig resgods i skälig omfattning. Kan resgodset, inklusive handresegods, förorsaka fara eller olägenhet eller kräver det särskild vård, skall passageraren före resans början upplysa transportören om detta. Transportören förbehåller sig rätten att vägra transportera nämnda resgods.

5. Passagerare är skyldiga att iaktta föreskrifter om ordning och säkerhet ombord under resan. Av befälhavaren utsedd person, bl.a. ordningsvakt, ser till att dessa föreskrifter uppföljs. Transportören förbehåller sig rätten att vägra transportera passagerare, som kan ådra transportören utgifter eller vars tillstånd kan vara ägnat att skada en annan persons hälsa eller på annat sätt inkräkta på annans rättighet. Personer, som är berusade eller stör ordningen, kan avvisas vid såväl utresa som hemresa. Passagerare, som löst hyttbiljett, ansvarar för skadegörelse som inträffat i hytten under den resa som biljetten avser.

6. Om passageraren är förhindrad att genomföra resan, måste bokad plats avbokas omgående. För att ha rätt till återbetalning krävs det att avbokningen görs enligt villkoren för avbokning, se Avbokning/återbetalning.

Vid återlösen av biljetter eller återbetalning avdras 10%, eller dock minst 10 EUR/ 100 SEK av bokningens totalpris i expeditionsavgift. Detta avdrag görs inte om passageraren har avbeställningsskydd, kan visa läkarintyg, byter till måltids- eller hyttkategori eller annat arrangemang av lägre pris, eller byter till en annan Viking Line resa utan återbetalning (inom 6 månader). Service- eller expeditionsavgift samt avbeställningsskydd återbetalas inte. Specialresor har varierande avbokningsregel. Kontrollera reglerna vid bokning.

7. Bokad bil ska vara incheckad och klar att köras ombord senast 30 minuter före avgångstid och i Tallinn 45 minuter före avgångstid. Fordon med höjd över 2,4 m ska vara incheckade senast 45 minuter före avgångstid.

Bilresenär som har köpt Pole position skall vara incheckad och klar att köra ombord senast 45 minuter före avgångstid, samt vid köp av Late check-in skall bilen vara incheckad på Helsingfors–Tallinn–rutten senast 20 minuter och på övriga rutter senast 15 minuter före avgångstid.

Den bil som inte är klar att köras ombord före dessa utsatta tider, har förverkat sin reserverade bilplats. Den bil, som bokats på väntelista, har rätt till bilplats endast ifall det finns utrymme på fartyget.

8. Om transportören eller någon annan denne svarar för har gjort sig skyldig till fel eller försummelse, är transportören skyldig att ersätta förlust som orsakats av att passageraren avlider eller kommer till skada, eller förlust som förorsakats av skada på passagerarens resgods. Detsamma gäller för förlust som beror på försening av passagerare eller hans resgods.

Vid sjöfartsolycka fastställs ansvaret för passagerarskador och skador på handresgods, samt övrigt resgods enligt EU förordning (EG) 392/2009. Ersättningar vid inställda och försenade avgångar, samt försenad ankomst regleraras av EU förordning (EG) 1177/2010.

9. Passagerare som drabbats av kroppsskada eller lidit förlust av eller drabbats av skada på handresegods vid en icke-sjöfartsolycka erinras om skyldigheten att visa, att skadan eller förlusten beror på händelse, som inträffat under resan, skadans omfattning samt att rederiet orsakat skadan eller förlusten genom fel eller försummelse. Detta gäller ej vid en sjöfartsolycka.

10. Transportören är inte skyldig att ersätta pengar, värdepapper, konstföremål eller annat särskilt dyrbart resgods, om denne inte har tagit emot egendomen för specifik förvaring.

11. Blir transportörens ansvar vederbörligen fastställt, är dennes ansvar dock begränsat enligt EU-förordning (EG) 392/2009 och sjölagen.

Transportören har alltid rätt att åberopa de lagenliga globalbegränsningsreglerna.

12. Passageraren bär den lagstadgade självrisken för förlust och skada intill följande belopp:

 • a) SDR 150 för varje fordon som skadats.
 • b) SDR 20 för annan resgodsskada.
 • c) SDR 20 för skada p.g.a. försening.

Enligt EU förordningen 392/2009 kan passagerarens självrisk uppgå till:

 • a) SDR 330 för varje fordon som skadats.
 • b) SDR 149 för annan resgodsskada

13. Med SDR avses av Internationella Valutafonden definierad särskild dragningsrätt, som skall omräknas i mynt enligt kursen den dag då säkerhet ställs för ansvarigheten eller då betalning sker. Värdet på en SDR varierar med dagliga valutakursnoteringar och var den 1 juli 2015 EUR 1,26 och SEK 11,64.

14. Oberoende av det ovanstående friskriver sig transportören från ansvaret för:

 • a) personskador och dröjsmålsskador för passagerare för tiden innan denne går ombord och efter det att denne gått iland,
 • b) förlust eller försening av eller skador på handresegods, vari inbegrips gods som passagerare medför i eller på fordon, för tiden innan det har förts ombord och efter att det förts iland.

15. Avgränsningar och förbehåll som ovan har gjorts, gäller även till förmån för fartygets befäl och besättning, expeditörer och agenter, stuvare och andra, vilka transportören ansvarar för. Detsamma gäller fast kravet mot transportören inte baseras på reseavtalet.

16. Talan beträffande transportörens ansvar för transport av passagerare eller resgods kan enligt kärandens val, beroende på rutt, väckas enbart i Finland, Sverige eller Estland.

 • a) vid sjörättsdomstol i den hovrättsdomkrets där transportören har sin hemort eller där han huvudsakligen idkar rörelse, eller
 • b) vid sjörättsdomstol i den hovrättsdomkrets där avgångs- eller destinationsorten enligt befordringsavtalet mellan transportören och passageraren är belägen.

Utöver vad ovan i denna punkt har sagts, gäller för fartyg med finsk, svensk eller estnisk flagg, vad därom stadgas i respektive sjölag.

17. Forumets placering avgör vilken lag som tillämpas.

18. Passageraren eller hans rättsinnehavare skall utan outgrundat uppehåll, skriftligen reklamera till transportören efter att ha fått kännedom om de omständigheter, som grundar ett eventuellt ersättningskrav.

Reklamation vid förlust eller skada på resgods:
Passageraren skall skriftligen underrätta transportören

 • a) vid uppenbar skada på resgods
  • i) i fråga om handresgods, före eller i samband med passagerares landstigning,
  • ii) i fråga om allt annat resgods, före eller i samband med dess utlämnande,
 • b) vid resgodsskada som inte är uppenbar eller vid förlust av resgods, inom femton dagar från dagen för ilandstigningen eller resgodsets utlämnande eller från den tidpunkt då sådant utlämnande skulle ha ägt rum.

Om passageraren inte iakttar dessa föreskrifter skall denne antas ha mottagit resgodset i oskadat skick, såvida inte motsatsen bevisas. Skriftlig underrättelse behöver inte lämnas om det vid tiden för mottagandet av resgodsets skick varit föremål för gemensam besiktning eller inspektion.

19. Eventuella fordringar upphör, om talan mot transportör ej väcks i laga ordning i fråga om:

 • a) fordran på ersättning p.g.a passagerarens dödsfall eller kroppsskada, inom två år från det ilandstigningen ägt rum eller skulle ha ägt rum samt, om dödsfallet inträffat efter ilandstigningen, inom två år efter dödsfallet men inte senare än tre år från ilandstigningen.
 • b) fordran på ersättning p.g.a att resgods, inklusive handresgods, gått förlorat eller skadats, inom två år från godset förts iland eller, om godset gått förlorat under resan, från det att ilandsättning skulle ha ägt rum.

20. För övrigt gäller stadgandena i den finska, svenska respektive estniska sjölagen.

21. Dessa resevillkor äger i förening med de av Resebyråbranschens förbund i Finland r.f. och konsumentombudsmannen framförhandlade paketresevillkoren, daterade 30.6.2009, tillämpning på avtal om paketresa för vilka Viking Line Abp är ansvarig researrangör, dock så att resevillkoren äger företräde framom paketresevillkoren.